omslag illustratie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
 

Plantenwerkgroep Weert

Inleiding

Onder de naam Plantenwerkgroep Weert heeft zich sinds 2009 een kleine groep enthousiaste natuurliefhebbers verenigd om namens het Natuurhistorisch Genootschap Limburg in de regio Weert planteninventarisaties uit te voeren. Tijdens de veldwerkexcursies wordt de soortenrijkdom van de vegetatie geïnventariseerd. Ook wordt gekeken naar het ecologisch perspectief van de te onderzoeken gebiedsdelen, die bestaan uit allerlei landschapstypen.

Het doel is om de flora in de regio Weert te bestuderen en in kaart te brengen. De inventarisatiegegevens worden gedeeld met Stichting Natuurbank Limburg, met FLORON, met de gemeente Weert, met Stichting Limburgs Landschap en Natuurmonumenten.

Om na te gaan of de bermen in de regio Weert voldoende potenties hebben voor ecologische ontwikkelingen heeft de Plantenwerkgroep Weert van het NHGL op verschillende plaatsen onderzoek gedaan. Tijdens eerdere inventarisaties is gekeken naar de soortenrijkdom van de vegetatie en naar het ecologisch perspectief van bermen. Het blijkt dat in de gemeente Weert, dankzij ecologisch bermbeheer, stabielere vegetaties ontstaan met veel plantensoorten, die op hun beurt weer een grotere variatie insecten en andere diertjes aantrekken.

 

Joomla SEF URLs by Artio